#
Internship
#

Thực tập sinh Nhân viên Kinh doanh / 7 months ago

229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Kết thúc: 29/02/2024

SINH VIÊN VỪA HỌC VỪA LÀM

CHỦ ĐỘNG THỜI GIAN, KIẾM THÊM THU NHẬP

Khi đang là sinh viên bạn thích làm công việc gì?

Chắc hẳn đang là sinh viên, các bạn sẽ muốn đi làm thêm một công việc có môi trường làm việc trẻ trung, năng động, vừa có thể chủ động về thời gian, vừa có thể có thu nhập ổn một chút, mà lại có cơ hội để phát triển lâu dài, bên cạnh đó có thể giúp mình cải thiện về EQ, có thêm nhiều trải nghiệm bổ ích.

Và môi trường làm việc tại phòng Khởi Nghiệp - Tập đoàn Bất động Thiên Khôi chính là nơi có thể đáp ứng được tất cả những yếu tố đó:

- 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑑𝑎̂́𝑢 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑆𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑘ℎ𝑜́𝑎 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑎̣̂𝑝 đ𝑜𝑎̀𝑛.

- 𝑀𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔, 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑛𝑔, 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑙𝑢̛́𝑎 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖.

- 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑎̆𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑎 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́.

- Hỗ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 100% 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑤𝑒𝑏: 𝐵𝑎𝑡𝑑𝑜𝑛𝑔𝑠𝑎𝑛, 𝐴𝑙𝑜𝑛ℎ𝑎𝑑𝑎𝑡, 𝐶ℎ𝑜̛̣ 𝑇𝑜̂́𝑡.

- 𝑇ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑎́𝑐 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑙𝑢̛𝑢, 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑜𝑎𝑛, 𝑐𝑎𝑓𝑒, 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎𝑜 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛, 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑏𝑜́𝑛𝑔 đ𝑎́,… ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 100%.

- 𝑇𝑢̛̣ 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑣𝑒̂̀ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐, 𝑡𝑢̛̣ 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐, 𝑣𝑢̛̀𝑎 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑙𝑎̀𝑚, đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑇𝑎̣̂𝑝 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑎̣𝑜 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡.

- 𝑇ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑜́𝑎 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑣𝑢̣ 𝑏𝑎̀𝑖 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 1 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑜̂́ 1 𝑣𝑒̂̀ 𝑙𝑖̃𝑛ℎ 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝐵𝑎̂́𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛.

- 𝐶ℎ𝑒̂́ đ𝑜̣̂ 𝑘ℎ𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑇ℎ𝑎́𝑛𝑔, 𝑄𝑢𝑦́, 𝑁𝑎̆𝑚.

PHẦN THƯỞNG CÁC BẠN SINH VIÊN CÓ THỂ DÀNH ĐƯỢC:

1️⃣ 𝐻𝑜̣𝑐 𝑏𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑔𝑖𝑎́ 10.000.000 𝑉𝑁Đ.

2️⃣ 01 𝑥𝑒 𝑚𝑎́𝑦 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 50% 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑚𝑢𝑎 𝑥𝑒 (𝑡𝑜̂́𝑖 đ𝑎 20.000.000 𝑉𝑁Đ).

3️⃣ 01 𝐿𝑎𝑝𝑡𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑔𝑖𝑎́ 25.000.000 𝑉𝑁Đ.

4️⃣ 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑐ℎ𝑖̉: 4.000.000 𝑉𝑁Đ/𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 (𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 ℎ𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔).

5️⃣ 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐,…

------------------------------------------

👉 ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN NGAY: https://s.net.vn/wtHk

Tập đoàn Bất động sản Thiên Khôi:

Website: https://thienkhoi.com/

Hotline: 0888.321.888

 

Hình ảnh